Počátky Kašperských Hor, původním názvem Bergreichenstein, jsou spojeny s hlubinným dolováním zlata ve 13. století. Ve 14. století zde stávala rozsáhlá hornická osada při významném zlatonosném revíru. V 15. století bylo v provozu téměř 40 větších zlatodolů a řada štol. Za panování Jana Lucemburského dostaly Kašperské Hory statut města. Karel IV nechal v r. 1356 budovat nad Kašperskými Horami hrad Kašperk, k ochraně kupecké stezky z Bavorska do Čech. Tato bohatá minulosti spolu se zbožnosti a štědrosti tehdejších obyvatel je důvodem pro existenci 3 velkých a krásných chrámů a řadu menších a malých kaplí a Boží muka.

Střed tohoto líbezného městečka tvoří mírně se svažující náměstí, které je obklopeno domy se středověkými jádry. Náměstí dominuje gotický kostel svaté Markéty s vysokou věží z poloviny 14. století. K dalším významným církevním stavbám patří kostel sv. Mikuláše, trojlodní bazilika z počátku 14. století, která se dodnes dochovala v nezměněné podobě a která je jedním z nejstarších center osídlení kraje. Ve spodní části města se nachází poutní kostel Panny Marie Sněžné s původní kaplí Grantl. Podle této svatyně se také slaví hlavní kašpersko-horská pouť Panny Marie Sněžné, vždy prvou neděli v srpnu, která přiláká několik stovek poutníků.

Na náměstí se také nachází impozantní budova arciděkanství pocházející z 19. století s velkou zahradou, která se v současné době z velké částí využívá jako ubytovací zařízení Domus Maria (www.domusmaria.cz).

Počet obyvatel: 1 500

Počet farníků: 60

Bohoslužby: nedělní mše sv. v 9.30 hod., středeční bohoslužba slova v 9.00 hod., páteční mše sv. v 16.00 hod. s adorací Nejsvětější svátosti a příležitost svátosti smíření od 15.00 hod. První pátky se koná bohoslužba v Domově s pečovatelskou službou v 16.00 a není adorace (změny vyhrazené).

Další aktivity ve farnosti: modlitba růžence – středa 19.00 hod.; příležitostně: modlitba Lectio divina modlitba Korunky Božího milosrdenství, Klub Jonáš pro děti (provozován Charitou), diskusní a vzdělávací klub 3K (káva, koláč, kultura), rekolekce.

Významné události: Poutní slavnost k Panně Marii Sněžné (kolem 5. 8), Festival Mount Kašperk (5. 7), Slavnostní procesí Božího Těla (v neděli po slavnosti Těla a Krve Páně), Rybova mše vánoční s žehnáním manželům (v sobotu před svátkem Svaté rodiny), Hubertská mše sv. (kolem 3. 11)

1303_Sumava_JJ2241_Kasperk