Původní osada vznikla na zemské stezce zvané také Vintířova vedoucí z Bavorska do Čech v místech, kde se vybíralo clo. Od roku 1273 se Hartmanice rychle rozrůstaly a nabývaly na významu. Přispěla k tomu těžba zlata v okolí. Rozkvět městečka, které bylo vesměs osídleno čechy, zastavila třicetiletá válka, zlaté doly byly opuštěny a městečko vypáleno. Několik let zůstaly Hartmanice úplně pusté. Ve druhé polovině 17. století byly postupně obydlovány švábskými Němci a až do roku 1918 zůstávají téměř zcela německé.

Od poloviny 19. století lze hovořit o postupné modernizaci. V roce 1875 byl v Hartmanicích zřízen okresní soud, a tak v politickém okrese sušickém vznikl samostatný soudní okres za účelem co největšího odloučení Hartmanic od českého vlivu Sušice. Vznikem samostatného Československa r. 1918 nastává i oživení českého živlu v Hartmanicích až do vyhlášení okupace na podzim roku 1938. V dubnu 1945 prošel Hartmanicemi pochod smrti žen z koncentračního tábora Helmbrechts, jehož oběti jsou pohřbeny na bývalém židovském hřbitově. V červnu 1945 dochází k odsunu občanů německé národnosti. V té době se vracejí slovenské rodiny žijící v Kundraticích a Štěpanicích zpět na Slovensko a jejich místa zaujímají volyňští Češi a slovenští Rumuni.

V Hartmanicích nalezneme pozdně gotický jednolodní kostel z 15. století, barokně upravený v 18. stol., zasvěcený sv. Kateřině. Dokladem českého živlu v Harmanicích je stříbrný mešní kalich s nápisem „Tento Kalich Nalezi S. Katerzinie Do Hartmanic Anno 1644“. Zdejší patrocinium a též hlavní poutí města je na sv. Kateřinu, kolem 25. listopadu. V přifařených Kunraticích se konávala pouť k sv. Antoníčku 13. června, v Kochánově bývala pouť k Panně Marii Lurdské poslední květnovou neděli a na Zhůří se slaví poutní slavnost Nejsvětější Trojice začátkem června.
Počet obyvatel: 1150

Počet farníků: 49

Bohoslužby: neděle: 11:30 (kromě výjimek)

Duchovní aktivity: modlitební společenství (každý týden mimo prázdnin), Hodinka Božího milosrdenství (příležitostně), osadní svátek-adorační den (3. 7)

hartmanice